نمونه کارهای تیزر تبلیغاتی تلفیقی را در زیر می توانید مشاهده نمایید.